Trafiksituationen i Väderstad

1 mars samlades Växtkraft, Mjölby kommun, näringslivet och invånarna i Väderstad för det första morgonmötet för året. Det var ett viktigt tillfälle där Joel Runn, som är ansvarig för trafikfrågor i kommunen, och Anna Persdotter från Trafikverket deltog för att diskutera den ökande trafiken genom orten. Många har länge uttryckt oro över situationen och det fanns en bred uppslutning till mötet från näringslivet och föreningslivet i Väderstad.

Joel lyfte fram de brister som kommunen identifierat i trafiksystemet samt presenterade möjliga åtgärdsförslag. Han betonade också att Trafikverket har det övergripande ansvaret för stora vägar som Folkungavägen och Vallsbergsvägen, vilket innebär att kommunen inte kan vidta åtgärder på dessa vägar utan samarbete med Trafikverket.

Anna delade med sig av Trafikverkets processer för att besluta om åtgärder. Mindre ingripanden, kostnader under 50 miljoner, benämns som "trimmningsåtgärder" och kan vara relevanta för Väderstad.
Vderstads trafiksituationjpeg

Kent Källander presenterade förslag på åtgärder för Anna på Trafikverket, stödda av 160 namnunderskrifter. Anna lovade att inkludera dessa punkter i det fortsatta arbetet.

Under våren planerar kommunen och Trafikverket att underteckna en avsiktsförklaring där de erkänner behovet av trafikåtgärder i Väderstad. Därefter ska de gemensamt utreda vilka åtgärder som behövs och hur de ska genomföras.

Tack till alla deltagare för ett konstruktivt möte.